Lũy kế thu NSNN quý 1/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023, theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Trong đó, thu nội địa đạt 32,4% dự toán, tăng 13,5%; thu từ dầu thô đạt 34,4% dự toán, tăng 2,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 27,5% dự toán, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Bộ Tài Chính, số thu quý I đạt khá so dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh quý IV và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023 như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng các đối tượng nộp theo quý, thuế thu nhập cá nhân… theo chế độ được kê khai nộp NSNN trong quý I/2024. Trong đó riêng thu thuế thu nhập doanh nghiệp quý I đã thu (2/5 kỳ nộp thuế) đạt 45,5% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu nội địa đều đạt khá (trên 25%) so dự toán, trong đó, thu từ 03 khu vực kinh tế (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 35,4% dự toán, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2023; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 33,4% dự toán, tăng 5,9%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 42,5% dự toán, tăng 41,1%;…

Các khoản thu từ nhà, đất và thu cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản tiến độ thấp so dự toán (tương ứng ước đạt 17,6% và 14,4%), song vẫn có tăng trưởng so cùng kỳ (tương ứng tăng 70,8% và 4,8%).

Ước tính có 29/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I đạt trên 30% dự toán ; 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Luỹ kế chi quý I ước đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2023, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 13,3% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%; chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023.

Về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 657,3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) khoảng 35,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết đạt 101,57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 96,1%); vẫn còn gần 25,7 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết của 20 Bộ, cơ quan trung ương và 35 địa phương, chiếm 3,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: vốn ngân sách trung ương là 9,6 nghìn tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 16,1 nghìn tỷ đồng).

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3/2024, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan